Przepisanie polisy OC na nowego właściciela po zakupie samochodu

Kupiłem samochód z opłaconym OC. Czy muszę dokonywać zmian, czy mogę jeździć na polisie poprzedniego właściciela do końca okresu ubezpieczenia? Jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy OC?

Powyższa kwestia regulowana jest dwiema ustawami – ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odpowiednio mówi o tym artykuł 78. w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”:

„Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.”

oraz art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

„Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. 2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust.1, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.”

W związku z powyższym zbywca musi powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu i zmianie właściciela, a nabywca pojazdu zgłosić się do ubezpieczyciela w celu wypowiedzenia umowy lub przepisania jej. W praktyce bardzo często obydwie strony zaniedbują swoje obowiązki i nowonabywca często jeździ na polisie (z danymi) zbywcy, nie przerejestrowując nawet pojazdu, a przy końcu polisy zbywca otrzymuje informację o wznowieniu umowy. Radzę dokonać wszystkich formalności, aby uniknąć komplikacji w przyszłości.

W Towarzystwie Ubezpieczeń MTU odbywa się to w ten sposób, że nabywca zgłasza się do agenta z dokumentami, spisuje się wniosek o wystawienie dla nabywcy pojazdu i w terminie do 30 dni nowy właściciel otrzymuje polisę wystawioną już na siebie drogą pocztową.

Reklamy

About ubezpieczalnie

Ubezpieczenia OC, AC, na życie. Kredyty, konta, OFE.

Posted on 2011/07/20, in Ubezpieczenia komunikacyjne and tagged , , , . Bookmark the permalink. Możliwość komentowania Przepisanie polisy OC na nowego właściciela po zakupie samochodu została wyłączona.

Możliwość komentowania jest wyłączona.